JURIDISKE OPPLYSNINGER

UTGIVER

PIERRE FABRE MEDICAMENT – Forenklet aksjeselskap, som har hovedkontor på adressen: Les Cauquillous 81500 Lavaur, og er registreret hos Castres Trade and Companies Register under nummer 326118502 med momsnummer FR35 326 118 502 (heretter referert til som "PFM").

DIREKTØR FOR UTGIVELSE

Mr. Jean-Jacques Voisard, Pierre Fabre Medical Dermatology Franchise Director

WEBMASTER

Contact.pfm@pierre-fabre.com

HOST

OVH, et forenklet aksjeselskap med en kapital på 10.069.020 €, registrert på adressen: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike, under nummer 537 407 926

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser er å definere de vilkår og betingelser, som gjelder for bruken av hjemmesiden www.dexeryl.no (heretter referert til som "hjemmesiden"), som du (heretter referert til som "brukeren") aksepterer stilltiende ved å bruke dette nettstedet.

Hvis brukeren ikke aksepterer de generelle vilkår og betingelser, anmoder PFM om at brukeren forlater hjemmesiden.

Hvis brukeren er under myndighetsalderen, forplikter brukeren seg til å kun besøke denne hjemmesiden i nærværelse av hans eller hennes foreldre eller verger, som først skal akseptere disse vilkår og betingelser.

De generelle vilkår og betingelser kan endres når som helst uten forutgående varsel. De styres av og fortolkes i overensstemmelse med fransk lovgivning.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK

Hjemmesiden, som er tilgjengelig på http://www.dexeryl.no, stilles til rådighet på visse betingelser, som brukeren forplikter seg til å lese og overholde.

Hjemmesiden skal utelukkende brukes og konsulteres til personlige og ikke-kommersielle formål. Generelt er det forbudt for brukeren å bruke hjemmesiden eller noen av dens deler til ulovlige formål (opphavsrett) eller til formål i strid med disse generelle vilkår og betingelser.

Ved å konsultere hjemmesiden aksepterer brukeren å overholde disse generelle vilkår og betingelser, som de vises på datoen for bruken.

Formål med hjemmesiden

Hjemmesiden ble opprettet for å gi brukeren utdannelsesmessige opplysninger om helserelaterte emner og produkter fra Dexeryl®-sortimentet (terapeutiske indikasjoner, virkningsmekanismer osv.).

Hjemmesiden utgjør ikke et kontraktstilbud. Hjemmesiden videreformidler ikke-kontraktmessig informasjon med det formål å gi utdannelsesmessige helseopplysninger og beskriver alle produktene fra Dexeryl®-sortimentet, men ikke med det formål å selge produkter eller tjenester direkte.

Ettersom denne hjemmesiden oppdateres med hensyn til alle aktiviteter, er det mulig at noen nye opplysninger eller meddelelser ikke lengere er gyldige på offentliggjørelsestidspunktet, eller at de simpelthen er foreldede. PFM kan ikke garantere at alle nye opplysninger og nyheter som offentliggjøres på denne hjemmesiden vil bli oppdatert fullt ut, selv om det vil bli forsøkt å gjøre det.

Hjemmesiden tilbyr et Store Locator-system som gjør det mulig for brukeren å få en oversikt over de nærmeste aptekene.

Registrering og personlige opplysninger

Det er ikke påkrevd å registrere seg på hjemmesiden for å kunne få tilgang til dens innhold.

PFM forplikter seg til å beskytte fortroligheten av personopplysninger som leveres av brukeren ved bruk av hjemmesiden. For ytterligere opplysninger henvises det til hjemmesidens privatlivspolitikk.

Hjemmesiden kan være forpliktet til å videregi personlige opplysninger, når det er nødvendig for å identifisere, lokalisere eller stille en person for retten, som sannsynligvis (forsettlig eller utilsiktet) krenker eller skader rettighetene eller eiendommen til hjemmesiden, for andre brukere av hjemmesiden, eller av enhver annen person som kan ta skade av slike aktiviteter.

Bruk av rådgivning på hjemmesiden

Dataapplikasjonene med familie- og helserådgivning om produkter fra Dexeryl®-sortimentet og de tilknyttede patologier stilles til rådighet for brukeren på hjemmesiden (heretter referert til som ”applikasjonene”).

PFM er ikke bundet av noen resultatforpliktelse, men snarere en forpliktelse til midlene med hensyn til den rådgivningen som gis til brukeren på hjemmesiden.

PFM gir ingen garanti, hverken eksplisitt eller implisitt, og kan ikke holdes ansvarlig for bruken av denne rådgivningen og de anbefalte produktene. Disse gis kun til informasjon og skal bekreftes av kvalifisert helsepersonell.

Brukeren forstår og aksepterer at bruken av disse opplysningene er under brukerens eget fulle ansvar, kontroll og ledelse.

Bruken av sidene på hjemmesiden fritar derfor ikke brukeren fra å søke personlig rådgivning fra en lege, apotek eller helsepersonell, da disse er de eneste personene som er kvalifiserte til å gi brukeren rådgivning spesielt tilpasset brukerens spesifikke situasjon.

For ytterligere informasjon og / eller spørsmål, oppfordres brukeren til å kontakte PFM på følgende adresse: Contact.pfm@pierre-fabre.com

Linker

PFM kan inkludere linker til PIERRE FABRE Group og ikke-PIERRE FABRE Group-nettsteder og / eller eksterne applikasjoner. Disse nettstedene og / eller applikasjonene er uavhengige av hjemmesiden.

PFM hverken offentliggjør eller kontrollerer kildene og innholdet på disse nettsidene og / eller applikasjonene eller deres linker til andre hjemmesider og / eller applikasjoner.

Linker til disse nettsidene og / eller applikasjonene betyr på ingen måte at PFM godkjenner, påtegner eller overholder innholdet på disse nettsidene og / eller applikasjonene.

Derfor holdes PFM verken ansvarlig for innholdet, produktene, tjenestene, reklamene, informasjonskapslene eller andre elementer på disse nettsidene og / eller applikasjonene eller for skader eller tap, kjente eller påståtte, som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med bruk av de opplysningene, tjenestene eller data som er tilgengelige på disse nettsidene og / eller applikasjonene.

Opprettelse av hyperlenker til hjemmesiden er underlagt forutgående skriftlig tillatelse fra PFM. Tillatelsesforespørsler kan sendes til følgende e-postadresse: Contact.pfm@pierre-fabre.com. All uautorisert bruk utgjør en overtredelse som kan straffes ved loven.

Garanti

PFM forplikter seg til å kontrollere at innholdet på nettsiden overholder den gjeldende franske lovgivningen.

Spesielt forplikter PFM seg til å ikke distribuere data i strid med en tredjeparts rettigheter eller data av voldelig, pornografisk eller ærekrenkende karakter og / eller ulovlig innhold, spesielt av rasistisk, fremmedfiendtlig eller pedofil karakter eller noe som er skadelig for menneskelig verdighet.

PFM kan ikke garantere nøyaktigheten eller uttømmelsen av de opplysningene som offentliggjøres på dette nettstedet.

De elektroniske dokumentene som PFM deler på hjemmesiden, revideres flere ganger, men kan allikevel inneholde feil. Hvis brukeren finner en slik feil, kan han eller hun underrette PFM på følgende adresse: Contact.pfm@pierre-fabre.com. PFM foretar deretter de korrekte korreksjonene, der hvor en slik handling er påkrevd og berettiget. Tekstene som offentliggjøres og leveres, kan også oppdateres mellom det tidspunktet hvor brukeren først ser det, og det tidspunktet hvor han eller hun leser det. PFM kan på ingen måte garantere at disse opplysningene er nøyaktige, komplette og oppdaterte.

Ansvar

Til tross for å ha tatt de nødvendige forbeholdene til å sikre nøyaktigheten av de opplysningene og tjenestene som deles på hjemmesiden, kan PFM ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil, utelatelser, virus eller resultater, som kan oppnås ved feil bruk av informasjonen, tjenestene eller hjemmesiden.

PFM kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte konsekvenser og / eller skade forårsaket av defekt eller piratkopiering av hjemmesiden.

PFM er kun bundet av en forpliktelse til midlene.


PFM og dets ledere og ansatte holdes ikke ansvarlige for:
- eventuelle skader som følge av forbindelse, adgang eller bruk av denne hjemmesiden

- eventuelle skader som direkte eller indirekte skyldes bruken av hjemmesiden eller bruken av de tilgengelige opplysningene på den

- enhver direkte eller indirekte skade som følge av bruken av denne hjemmesiden og spesielt for ethvert operasjonelt, økonomisk eller kommersielt tap eller tap av programmer eller data fra ethvert informasjonssystem, selv om PFM var oppmerksom på muligheten for en slik skade.

Mer generelt gir PFM ingen garanti, eksplisitt eller implisitt, for hele eller en del av hjemmesiden.

Brukeren må ikke, hverken frivillig eller ufrivillig, introdusere virus eller noen som helst fil av hvilken som helst form som kan forstyrre driften av hjemmesiden. I slike tilfeller bærer brukeren alt ansvar.

For å beskytte alle besøkende på hjemmesiden kan PFM rettsforfølge useriøse brukere.

Brukere erklærer og garanterer at de er fullt ut oppmerksomme på internettets egenskaper og begrensninger, og spesielt at overføring av data og informasjon på internettet kun har relativ teknisk pålitelighet, da det er avhengig av heterogene nettverk med forskjellige karakteristika og tekniske kapasiteter, som forhindrer adgang eller gjør det umulig under visse perioder.

PFM gjør alt for å holde sidene tilgengelige 24 timer i døgnet, 7 dager om uken, men er ikke juridisk forpliktet til å gjøre det. PFM kan derfor avbryte adgangen, spesielt til vedlikeholdelse og oppdateringer/oppgraderinger. PFM forbeholder seg retten til når som helst og uten forutgående varsel å endre, suspendere eller stoppe distribusjonen av hele eller en del av hjemmesiden og spesielt lenkene til andre nettsteder. PFM kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for disse avbrytelsene og eventuelle følgende konsekvenser for brukeren eller tredjeparter.

Hjemmesiden kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap av data eller skader i forbindelse med slike data. Ingen informasjon eller rådgivning fra hjemmesiden skal fortolkes som noen form for garanti.

Sikkerhet

Ettersom internettet er et åpent nettverk, kan PFM ikke garantere at de nevnte data ikke misbrukes av tredjeparter. PFM har ingen kontroll over risikoen i forbindelse med Internettets funksjon og henviser brukerens oppmerksomhet til tilstedeværelsen av mulige risiko med hensyn til tap av data eller brudd på fortrolighet med dataoverførsel via dette nettverket.

Intellektuelle eierrettigheter

Tilgjengeligheten av hjemmesiden overfører på ingen måte eiendomsrett i forbindelse med hjemmesiden. Brukeren får kun en gratis lisens til å bruke nettstedet på et ikke-eksklusivt grunnlag og til hans eller hennes egen private bruk.

I denne forbindelse er det forbudt for brukeren å kopiere eller reprodusere applikasjonen helt eller delvis på noen måte overalt og på ethvert eksisterende eller fremtidig media samt å tilpasse eller oversette applikasjonen til ethvert annet språk og å skildre applikasjonen av ethvert middel.

Alt innholdet på hjemmesiden og hvert av dets individuelle elementer (alle nevnte produkt- eller merkenavn, oppsetning, tekst, bilder, videoer, illustrasjoner osv.) er PFM's eller dets tekniske tjenesteutbyders eksklusive eiendom og er underlagt fransk og internasjonal lovgivning om opphavsrett og intellektuelle eierrettigheter generelt.

Brukeren får beskjed om at bilder eller bestemte symboler også kan være beskyttet av intellektuelle eierrettigheter.

Det er strengt forbudt å reprodusere denne hjemmeside eller noen av dens deler ved hjelp av et hvilket som helst elektronisk medie uten uttrykt tillatelse fra webstedets publikasjonsdirektør.

De brands og logoer som brukes på denne hjemmesiden, er registrerte varemerker, og reproduksjon utgjør dermed en overtredelse.

Alle bruksrettigheter er forbeholdt, inklusiv visuelle, fotografiske, ikonografiske eller andre representasjoner. I overensstemmelse med artikkel L.122-4 i Intellectual Property Code, er enhver fullstendig eller delvis gjengivelse eller reproduksjon ved hjelp av en hvilken som helst prosess uten uttrykt tillatelse ulovlig og utgjør en straffbar overtredelse i henhold til artikkel L. 335-2 ff. av Intellectual Property Code.

Informasjonskapsler (Cookies)

En "cookie" eller en informasjonskapsel er en datafil som representerer en digital datablokk. Informasjonskapselen sendes til brukerens nettleser av en internettserver og lagres på harddisken på hans eller hennes datamaskin, nettbrett eller telefon (heretter referert til som "enheten").

I forbindelse med dette avsnittet henviser uttrykket "cookies" til enhver teknologi som er omfattet av artikkel 32-II i lovgivningen fra 6. januar 1978 med endringer.

Visse cookies kan inneholde private opplysninger som brukes til å gjenkjenne brukeren som en fysisk bruker og / eller til å identifisere brukerens enhet. De gjør det mulig for hjemmesiden å identifisere, hvilke av våre aktiviteter som er av interesse for brukeren og dermed levere mer innhold som sannsynligvis svarer til hans eller hennes interesseområder. I denne forbindelse må det bemerkes at oppbevaringsperioden for opplysninger som lagres av cookies på ditt utstyr, ikke kan overstige tretten (13) måneder.

Hjemmesiden bruker cookies primært til å utarbeide statistikker (f.eks. anslag på antallet av besøkende på hjemmesiden, brukernes geografiske plassering), for å forbedre hjemmesidens funksjon og brukernavigasjonen (f.eks. konfigurasjon eller optimering av hjemmesiden for en bestemt nettleser eller et fargedisplay) og for å sikre sikkerhet hovedsakelig ved å bekjempe svindel og spam.

For ytterligere opplysninger om cookiepolitikken, hvordan PFM bruker cookies, bruken av data og de verktøyene som er utviklet til å gi brukeren mulighet for å konfigurere cookies, henvises det til hjemmesidens privatlivspolitikk.

Diverse bestemmelser

Hvis en av bestemmelsene i disse generelle vilkår og betingelser mister sin gyldighet, eller hvis den inneholder en unnlatelse, erstattes den aktuelle bestemmelsen med den som ligner den mest med hensyn til juridisk fortolkning.

Hvis brukeren er utilfreds med hele eller deler av hjemmesiden eller er uenig i disse generelle vilkår og betingelser for bruk, er hans eller hennes eneste mulighet å avbryte bruken av hjemmesiden.

Navigasjon eller generell bruk av hjemmesiden innebærer nødvendigvis at brukeren er oppmerksom på disse generelle vilkår og betingelser og aksepterer dem fullt ut.

For spørsmål vedrørende disse generelle vilkår og betingelser for bruk eller for spørsmål eller kommentarer til hjemmesiden kan brukeren kontakte PFM på følgende adresse: info.no@pierre-fabre.com.

Gjeldende lovgivning og jurisdiksjon

Disse generelle vilkår og betingelser for bruk er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med fransk lovgivning.

Ved mangel på en fredelig løsning, skal tvister som oppstår som følge av fortolkningen eller utførelsen av denne sluttbrukerlisensavtalen, behandles av domstolene med kompetanse over tiltaltes bosted.